ලුවිස් වියිටන්

ලුවී වුටන්, හෝ කෙටි කර ඇත LV, යනු 1854 දී ආරම්භ කරන ලද විලාසිතා මන්දිරයක් සහ සුඛෝපභෝගී සිල්ලර සමාගමකි ලුවිස් වියිටන්. ලේබලයේ එල්.වී. මොනොග්‍රෑම් සිට එහි බොහෝ නිෂ්පාදන මත දිස් වේ සුඛෝපභෝගී සුදානම් ඇඳුම්, සපත්තු, ඔරලෝසු, ස්වර්ණාභරණ, උපාංග, අව් කණ්ණාඩි සහ පොත් සඳහා ටන්ක සහ සම් භාණ්ඩ. ලුවී වුටන් යනු ලොව ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර විලාසිතා මන්දිරයකි.