උත්තරීතර - ටී ෂර්ට්

ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ස්කේට්බෝර්ඩිං සාප්පුවක් සහ ඇඳුම් පැළඳුම් වෙළඳ නාමය තුළ ස්ථාපිත කර ඇත නිව් යෝර්ක් නගරය අප්රේල් මාසයේ 1994. වෙළඳ නාමය සපුරාලයි ස්කේට්බෝර්ඩිං, හිප් හොප් සහ ගල් සංස්කෘතීන් මෙන්ම පොදුවේ තරුණ සංස්කෘතියට. වෙළඳ නාමය ඇඳුම් සහ උපාංග නිෂ්පාදනය කරන අතර ස්කේට්බෝඩ් ද නිෂ්පාදනය කරයි. එහි සපත්තු, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ උපාංග ද්විතීයික වෙළඳපොලේ පුළුල් ලෙස විකුණනු ලැබේ.

කණගාටුයි, මෙම එකතුවෙහි කිසිදු නිෂ්පාදනයක් නොමැත