මුදල් ආපසු ප්රතිපත්තිය

මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය

ප්රතිලාභ
අපි ප්‍රතිලාභ සහ හුවමාරු භාර ගන්නෙමු.
නැවත පැමිණීමට සුදුසුකම් ලැබීමට, ඔබේ අයිතමය භාවිතා නොකළ යුතු අතර ඔබට එය ලැබුණු තත්වයේම තිබිය යුතුය. එය මුල් ඇසුරුම්වල ද තිබිය යුතුය.

ආපසු ගෙවීම් (අදාළ නම්)
ඔබගේ ආපසු පැමිණීම සහ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු, ඔබ ආපසු එවූ අයිතමය අපට ලැබී ඇති බව ඔබට දන්වනු පිණිස අපි ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්නෙමු. ඔබේ මුදල් ආපසු ගෙවීම අනුමත කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.
ඔබ අනුමත කර ඇත්නම්, එවිට ඔබේ මුදල් ආපසු ගෙවීම ගෙවූ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වේ.

භාණ්ඩය ආපසු ලබා දීම සඳහා නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ගෙවීමට ගැනුම්කරු වගකිව යුතුය. නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ආපසු නොගෙවනු ලැබේ. ඔබට මුදල් ආපසු ගෙවීමක් ලැබෙන්නේ නම්, නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ඔබේ මුදල් ආපසු ගෙවීමෙන් අඩු කරනු ලැබේ.

ප්‍රමාද වූ හෝ නැතිවූ මුදල් ආපසු ගෙවීම් (අදාළ නම්) බොහෝ විට මුදල් ආපසු ගෙවීමට පෙර යම් සැකසුම් කාලයක් තිබේ, අපට ඔබට ආපසු ගෙවිය හැක්කේ ආපසු ලබා දුන් අයිතමය ලැබීමෙන් පසුව පමණි.

අර්ධව ආපසු ගෙවීම් ලබා දෙන තත්ත්වයන් කිහිපයක් ඇත (අදාළ නම්)
අපගේ මුල් තත්වයේ නොවන ඕනෑම අයිතමයක්, අපගේ දෝෂ හේතුවෙන් නොපැහැදිලි නිසා කොටස් වලට අලාභ හානි වී ඇත.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර info@dznrspot.com හි අප හා සම්බන්ධ වන්න

හුවමාරු කිරීම (අදාළ නම්)
ඔබට ප්‍රමාණයේ වෙනසක් අවශ්‍ය නම් දෝෂ සහිත හෝ හානි වූ විට අපි අයිතම හුවමාරු කර ගනිමු. ඔබ යමක් හුවමාරු කර ගැනීමට කැමති නම් අපට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න: info@dznrspot.com.

ඔබ ජීවත් වන ස්ථානය අනුව, ඔබේ හුවමාරු භාණ්ඩය ඔබ වෙත ළඟා වීමට ගතවන කාලය වෙනස් විය හැක.

----