නාවික

 

 

 

 

 

සම්මත: දින 10 - 15 තැපැල් | ගාස්තු රහිත නැව්ගත කිරීම 

 

 ප්රකාශ: දින 4 - 9 එක්ස්ප්‍රස් තැපැල් | මිල කරත්තයේ බර මත රඳා පවතී

 

 වාරික:  2 - 4 දින ඩීඑච්එල් | මිල බර හා මානයන් මත රඳා පවතී.