ප්රමාණ

 

ටී ෂර්ට් - හූඩි - ජැකට් - ස්වීටර්

 

 සපත්තු - ස්නැකර්ස් - සෙරෙප්පු 

 

අපේ පටි ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර වලින්.

තොප්පි ප්‍රධාන වශයෙන් නිදහස් ප්‍රමාණයේ එක් ප්‍රමාණයක් සියල්ලටම ගැලපේ.

 

ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ වැඩිදුර ප්‍රශ්න සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියේ පහළ දකුණේ අපගේ සජීවී චැට් සහාය වෙත පණිවුඩයක් යවන්න.

 

info@dznrspot.com