ස්ත්රී පුරුෂ භාවය

 

 

                                                                                      පිරිමි 

                                                       කාන්තා